Huurders voor Huurders

U bent hier: Home › Actueel › Concept tekst Prestatieafspraken 2016-2020

Concept tekst Prestatieafspraken 2016-2020

Prestatieafspraken 2016-2020

Gemeente Wormerland, WormerWonen, Huurders voor Huurders

 

 

Inleiding

Per 1 juli 2015 is de nieuwe Woningwet van kracht geworden. Hoeksteen van deze hervorming is de lokale verankering van het volkshuisvestingbeleid. Woningcorporaties dienen naar redelijkheid bij te dragen aan de gemeentelijke woonvisie. Hierover worden jaarlijks prestatieafspraken gemaakt tussen gemeente, woningcorporatie en de huurdersorganisatie. In de Woningwet is ook de termijn vastgesteld waarin partijen ieder jaar tot overeenstemming moeten komen over de prestatieafspraken; voor 15 december. Op 20 oktober a.s. is hiervoor een werkconferentie gepland. Voorafgaand aan het maken van prestatieafspraken doet, zoals voorgeschreven, heeft de corporatie een bod op de woonvisie.

 

In het kader van de prestatieafspraken voor de periode 2016-2020 heeft WormerWonen een voorstel gedaan voor zijn bijdrage aan het gemeentelijk volkshuisvestingbeleid. Huurdersvereniging Huurders voor Huurders is vooraf geïnformeerd over de inhoud van dit voorstel. WormerWonen baseert dit voorstel op de gemeentelijke woonvisie voor de periode 2007-2020 “Vitaal en Groen!”. Met de wetenschap dat deze woonvisie in 2006 is opgesteld en in 2016 geactualiseerd zal worden. Voor het jaar 2016 worden concrete activiteiten benoemd, voor de periode 2017-2020 is het voorstel globaler. 

 

Taakafbakening

Corporaties dienen zich volgens de Woningwet te beperken tot hun kerntaak; het passend huisvesten van de doelgroep. In het verlengde hiervan zijn een aantal activiteiten toegestaan op het gebied van leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed. De bijdrage van WormerWonen aan de gemeentelijke woonvisie beperkt zich daarom tot de activiteiten binnen het taakveld van de corporaties en de gekozen richting van WormerWonen in het ondernemingsplan 2015-2019 ‘Ruimte om te leven”. Het ontwikkelen van koopwoningen en vrije sector huurwoningen laat WormerWonen voortaan over aan marktpartijen.

 

Afspraken

Het bod op de woonvisie is door Gemeente Wormerland, Huurders voor Huurders en WormerWonen op 20 oktober 2015 besproken, bediscussieerd en uitgewerkt in prestatieafspraken voor de periode 2016-2020.

 

De afspraken zijn gecategoriseerd naar de thema’s in artikel 39 van de Woningwet. De onderstreepte thema’s zijn de door de Minister benoemde prioriteiten in de volkshuisvesting voor de periode 2016-2019.

 1. Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep
 2. Huisvesting urgente doelgroepen
 3. Wonen met zorg en ouderenhuisvesting
 4. Voornemens rond nieuwbouw en kwaliteit en energiezuinigheid
 5. Investeringen vrije sector huur en koopwoningen
 6. Verkoop en liberaliseren van huurwoningen
 7. Gewenste inzet voor leefbaarheid

 

 

 

 

 

 

 

Prestatie afspraken

 

 1. Betaalbaarheid en beschikbaarheid voor de doelgroep

  De voorraad huurwoningen van WormerWonen bestond per 31 december 2014 uit 1983 woningen, waarvan 99% sociale huurwoningen. Ongeveer 92% van de woningvoorraad had op 31 december 2014 een huurprijs onder de aftoppingsgrenzen.

   

  WormerWonen heeft zich voorgenomen de betaalbaarheid van de WormerWonen te verbeteren ten opzichte van het landelijk gemiddelde en Zaanstad. Het streefhuurpercentage bedraagt 72% van de maximale toegestane huurprijs aan de hand van het woningwaardering stelsel. Vanaf 1 januari 2016 geldt de wettelijke verplichting om woningen passend toe te wijzen. Nieuwe huurders met een inkomen onder de huurtoeslaggrens moeten voor minimaal 95% een woning onder de aftoppingsgrens toegewezen krijgen. WormerWonen houdt een aanzienlijk aandeel van de woningvoorraad beschikbaar voor huishoudens met een laag inkomen.

   

  2016:

  1. WormerWonen verhoogt de huren per 1 juli 2016 gemiddeld niet hoger dan het inflatiepercentage.
  2. Minimaal 90% van de mutatiewoningen heeft een huurprijs onder de aftoppingsgrenzen en is dus bereikbaar voor de primaire doelgroep.
  3. Maximaal 25% van de beschikbare woningen mogen volgens de Huisvestingswet worden aangeboden met lokale voorrang. WormerWonen zet deze lokale voorrang maximaal in voor ingezetenen van Wormerland.
  4. WormerWonen streeft ernaar de slagingskans van de primaire doelgroep op een sociale huurwoning in 2016 te behouden en voor jongeren tot 29 jaar te vergroten door gerichte toewijzing d.m.v. loting van maximaal 5% van de vrijkomende woningen.
  5. WormerWonen stimuleert woningruil voor doelmatig en optimaal gebruik van de woningvoorraad.
  6. Woningruil niet wordt geadministreerd als verhuring in het kader van de lokale voorrang in de huisvestingsverordening.  

    

    

    

    2017-2020

  7. WormerWonen streeft ernaar dat het aantal sociale huurwoningen (1968 per 31 december 2014) in Wormerland minimaal gelijk blijft.  
  8. WormerWonen houdt ten minste 1.500 huurwoningen onder de aftoppingsgrenzen voor de huurtoeslag, als basisvoorraad voor de primaire doelgroep.
  9. Minimaal 85% van de mutatiewoningen heeft een huurprijs onder de aftoppingsgrenzen en is dus bereikbaar voor de primaire doelgroep.
  10. De betaalbaarheid van de woningvoorraad van WormerWonen, uitgedrukt in de netto huurquote, verbetert ten opzichte van het landelijk (24%) en Zaans gemiddelde (26%). De huidige huurquote in Wormerland is 24%, de laagste huurquote van alle gemeenten in de stadsregio Amsterdam.
  11. WormerWonen streeft ernaar de huren van nieuwbouwwoningen onder de aftoppingsgrenzen te houden.

    

    

    

    

 2. Huisvesting urgente doelgroepen

  2016-2020

  1. WormerWonen bemiddelt door Gemeente Wormerland aangewezen urgente woningzoekenden binnen de daarvoor geldende termijnen van maximaal 6 of 3 maanden naar een geschikte sociale huurwoning in de gemeente.
  2. WormerWonen stelt een proportioneel deel van haar mutatiewoningen beschikbaar voor de taakstelling in het kader van het huisvesting van statushouders.
  3. Gemeente Wormerland en WormerWonen zetten zich samen in om extra woonruimte te realiseren voor de permanente huisvesting voor deze groeiende doelgroep zodat de druk op de sociale woningmarkt in Wormerland niet extra toeneemt.

    

    

 3. Wonen met zorg en ouderenhuisvesting

  2016

  1. In voormalig verzorgingstehuis De Amandelbloesem in Zaanstad worden 133 zelfstandige seniorenwoningen gerealiseerd die binnen de regionale samenwerking ook voor de Wormerlandse ouderen beschikbaar komen.
  2. (tekstvoorstel) Gemeente Wormerland en WormerWonen ondersteunen ouderen zodat zij langer zelfstandig kunnen blijven wonen, o.a. door een financiële bijdrage aan Wonen Plus en goede samenwerking op het gebied van de WMO.

    

   2017-2020

  3. Door liften te plaatsen en galerijen aan te passen worden 118 bestaande woningen opgewaardeerd tot het niveau rollatortoegankelijk en -doorgankelijk. Dit staat gelijk aan het **niveau volgens het classificatiesysteem Grijswijzer IJmond. 
  4. WormerWonen bouwt in de periode 2015-2025 circa 200 seniorengeschikte woningen.
  5. WormerWonen gaat in het programma van eisen van nieuwbouw uit van aanpasbaar wonen.

    

 4. Investeringen vrije sector huur en koopwoningen

  WormerWonen laat nieuwe investeringen in vrije sector huur- en koopwoningen over aan marktpartijen.

  2016

  1. In 2016 worden 26 vrije sector huurappartementen aan De Voorhoede in exploitatie genomen.

   2017-2020

  2. Wormerwonen investeert in de periode 2016-2020 niet in vrije sector huurwoningen.
  3. Wormerwonen investeert in de periode 2016-2020 niet in koopwoningen.

    

 5. Verkoop en liberaliseren van huurwoningen

  WormerWonen verkoopt bestaande sociale huurwoningen met een relatief hoge WOZ waarde en een relatief hoge maximale huurprijs. Huurders krijgen 4-8% korting op de marktwaarde op basis van hun woonduur. De verkoopvijver bestaat uit 183 woningen (per 1 januari 2015). Afhankelijk van de mutatiegraad en belangstelling van zittende huurders worden jaarlijks circa 10 sociale huurwoningen verkocht. Dat is circa 0,5% van de voorraad.

   

  2016

  1. WormerWonen verkoopt circa 10 sociale huurwoningen in de gemeente Wormerland bij mutatie voor de marktwaarde of aan de zittende huurder.
  2. Er worden in 2016 geen sociale huurwoningen geliberaliseerd.

    

   2017-2020:

  3. WormerWonen verkoopt jaarlijks circa 10 sociale huurwoningen.
  4. In de periode 2016-2020 worden geen gereguleerde woningen geliberaliseerd.

    

    

 6. Gewenste inzet voor leefbaarheid
 1. Voornemens rond nieuwbouw en kwaliteit en energiezuinigheid

  2016

  1. In 2016 worden aan De Voorhoede 11 sociale huurwoningen, type eengezinswoning, en 26 vrije sector huur appartementenwoning in exploitatie genomen.
  2. In 2016 is de bouw gestart van 12 eengezinswoningen, sociale huur, in de Molenbuurt. De woningen hebben een energielabel A++.

    

   2017-2020

  3. De bouw van 48 sociale huurwoningen aan de Spatter-/Fortuinstraat.
  4. De bouw van 92 sociale huurwoningen in fase 2 tot en met 4 van de Molenbuurt.
  5. Het ‘stempelsgewijs’, binnen het bestaande bestemmingsplan, slopen en nieuw bouwen van 145 sociale huurwoningen in de Molenbuurt 2.
  6. In 2020 is de energieprestatie van de woningvoorraad van WormerWonen (2014 gemiddeld label D) op het landelijk gemiddelde (2014: gemiddeld: C, doel landelijke gemiddeld B in 2021).
  7. Gemeente Wormerland en WormerWonen onderzoeken gezamenlijk mogelijke inbreidingslocaties en werken samen in de realisatie van gewenste sociale woningbouw.

    

    

De leefbaarheidsbijdrage voor corporaties is wettelijk beperkt tot activiteiten m.b.t. het woongenot in en om de eigen woningvoorraad en gemaximeerd tot een bedrag van € 125 per woning.

 

2016

 1. Om de leefbaarheid in de herstructureringsbuurt De Molenbuurt op niveau te houden vindt maandelijks een schouw plaats.
 2. Wormerwonen en Gemeente Wormerland leveren een financiële bijdrage aan BeterBuren voor de bemiddeling van burenruzies in de eigen woningen.
 3. WormerWonen start met preventieve woonbegeleiding van kwetsbare huurders, binnen de mogelijkheden en verantwoordelijkheid volgens de Woningwet.
 4. Door wijkgericht te werken, met 3 wijk-/woonconsulenten, is WormerWonen meer aanwezig in de wijken.
 5. WormerWonen werft en faciliteert vrijwillige buurtconciërges.
 6. (tekstvoorstel) Samenwerking in de begeleiding van vergunningshouders, uitstromers uit een instelling en andere urgenten, binnen ieders taakveld.
 7. Samenwerking rond het behouden en verbeteren van de leefbaarheid in de buurten, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, in bijzonder in buurten waar sloop-nieuwbouw plaatsvindt.
 8. (Tekstvoorstel) Adequate ondersteuning door het sociaal team voor kwetsbare bewoners zoals kwetsbare ouderen of bewoners met een licht verstandelijke beperking.

   

   

  2017-2020:

 9. Preventieve woonbegeleiding van eigen huurders wordt uitgebreid, binnen de mogelijkheden en verantwoordelijkheid volgens de WoningWet.

 

 

 

 

 

Partijen informeren elkaar over de voortgang. Jaarlijks evalueren Huurders voor Huurders, Gemeente Wormerland en WormerWonen deze afspraken. 

 

 

Ondertekening

 

 

 

 

Gemeente Wormerland                      WormerWonen                       Huurders voor Huurders


Ogenblik a.u.b. ...