Huurders voor Huurders

U bent hier: Home › Actueel › Gevolgen invoering Woningwet 2015

Gevolgen invoering Woningwet 2015

Gevolgen invoering Woningwet 2015

Met de unanieme aanname door de Eerste en Tweede kamer van deze wet die in de plaats komt van de Herziene Wet, verandert er een groot aantal dingen.

Uitgangspunt is de woonvisie van de gemeente, deze dient een meerjarenvisie te presenteren (woonvisie), waarop de onder deze gemeente vallende corporatie  een plan in dient met omschrijving van de  inspanningen en werkzaamheden die hieraan een bijdrage levert.

De meerjarenvisie is altijd voor een periode van vijf jaar.(2015-2020)

Het grote verschil met het verleden is dat de huurdersbelangen-organisatie in dit geval dus Huurders voor Huurders bij het maken van deze z.g.n.d. prestatieafspraken een even grote rol en/of inbreng heeft als de andere 2 partners, zijnde gemeente en corporatie.

De drie partijen dienen dus met elkaar en in gelijkwaardige samenstelling tot een aantal afspraken te komen.

Elk jaar vindt een evaluatie van plaats van de prestatie-afspraken die zijn gemaakt, en daar waar nodig kunnen verdere maatregelen worden genomen zodat de doelstellingen gehaald worden.

Indien er onverhoopt een niet oplosbaar conflict zou ontstaan kan elk van de 3 betrokken partijen dit voorleggen aan de minister.

Het mede verantwoordelijk zijn voor beleid van een gemeente wat betreft huisvesting is heel wat anders dan het tot nu toe gehouden regelmatig constructief  overleg met Wormerwonen.

Het is belangrijk dat de inbreng van huurder en toekomstige huurder weerklank vindt in de afspraken die gemaakt gaan worden.

Punten die inbreng verdienen zouden kunnen zijn;

  • Tegengaan sociaal isolement ouderen
  • Levensloopbestendig maken huidig woningbestand
  • Veiliger maken woonomgeving
  • Het percentage nieuw te bouwen huurwoningen verhogen van 20 naar 25%
  • Overeind houden nutsvoorzieningen
  • Elke maatregel die het betaalbaar houden van de woningen bevordert.
  • Orgaan opzetten middels  welk huurder kan aangeven of kenbaar maken wat hij of zij belangrijk vindt.

 

 


Ogenblik a.u.b. ...