Huurders voor Huurders

U bent hier: Home › Privacybeleid

Privacybeleid

PRIVACYBELEID VAN Huurders voor Huurders

Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Huurders voor Huurders verwerkt van haar leden, donateurs, deelnemers of andere geïnteresseerden.
Indien u lid wordt van Huurders voor Huurders en om die reden persoonsgegevens aan Huurders voor Huurders verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken.
Wij adviseren u om het privacybeleid door te lezen en eventueel een kopie te bewaren voor uw eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Huurders voor Huurders, Koningsvarenstraat 394, 1531 SL Wormer, telefoonnummer (075) 6426050, KvK nummer 341.54.186
De functionaris ledenadministratie is bereikbaar via ledenadministratie@huurdersvoorhuurders.nl.

2. Welke gegevens verwerkt Huurders voor Huurders en voor welk doel

 • 2.1 In het kader van uw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
 • voor- en achternaam,
 • geslacht;
 • adresgegevens;
 • e-mailadres(sen).

 • 2.2 Huurders voor Huurders verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor het bijhouden van de leden- en financiële administratie.
 • Uw naam, adres, e-mailadres wordt gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door u aangevraagde informatie of het afhandelen van de van u verkregen informatie,
 • Uw naam en adresgegevens wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Huurders voor Huurders;
 • Uw naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen van het lidmaatschapsgeld, af te wikkelen.

3. E-mail berichtgeving

Huurders voor Huurders gebruikt uw e-mailadres, indien bij ons bekend, om uw haar nieuwsbrief met informatie over  activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap te verzenden. Afmelding voor deze mailing(s) is te allen tijde mogelijk.

4. Bewaartermijnen

Huurders voor Huurders verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschap en tot maximaal twee jaar na afloop hiervan. Aansluitend  worden de persoonsgegevens vernietigd.

5. Beveiligingsmaatregelen en verwerker

 • 5.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Huurders voor Huurders passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
 • 5.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens en het verzenden van mailing(s) maakt Huurders voor Huurders gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst

6. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

 • 6.1 Via de ledenadministratie van Huurders voor Huurders kunt u een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Huurders voor Huurders zal uw verzoek in behandeling nemen en u, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
 • 6.2  Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
 • 6.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Huurders voor Huurders uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
 • 6.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie via ledenadministratie@huurdersvoorhuurders.nl

7. Wijzigingen

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren u om regelmatig het privacybeleid te bekijken.

Wormer, 19-06-2024


Ogenblik a.u.b. ...