Huurders voor Huurders
Zoek in site:

U bent hier: Home › Archief › brief aan raad

Brief aan B&W en de gemeenteraad van Wormer


                                    
Wormer: 26 februari 2011
      
Betreft: Zorgen over de woningmarkt in onze Regio.
      
Geacht College en alle raadsleden van de gemeente Wormerland,
      
De woonbond heeft ons als huurdersorganisatie opgeroepen eenvoorbeeldbrief te sturen
aan alle politieke partijen in Wormer. In de voorbeeldbrief wordt omsteun gevraagd voor de
actie: "Houd huren betaalbaar in heel Nederland". De actie is ingegevendoor het
voornemen, opgenomen in het regeerakkoord Rutte - Verhagen, om inregio's met
schaarste het aantal woningwaarderingspunten (WWS) met maximaal 25 teverhogen,
afhankelijk van de WOZ waarde. Deze punten verhoging kan leiden tothuurverhogingen
van wel € 120, - per maand. Hoewel wij als huurdersorganisatie daarnatuurlijk fel op
tegen zijn willen we toch de voorbeeld brief niet sturen, maar kiezenwe voor een persoonlijke brief.
      
Er is namelijk veel meer aan de hand op het gebied van huren inNederland.
• Nieuwe Europese regelgeving waardoor huishoudens met een inkomen vanmeer
dan € 33.614, - per jaar, geen recht meer hebben op een socialehuurwoning!
• Huishoudens met een inkomen van meer dan € 43.000, - per jaar mogendoor de
verhuurder een huurverhoging opgelegd worden van de inflatie + 5% !
• De verhoging van de woningwaarderingspunten in schaarste gebieden.
      
We willen kort op de bovengenoemde punten ingaan in de hoop dat ugevoel krijgt bij wat deze punten betekenen voor de individuelehuurder, maar ook voor de woningmarkt als geheel.
Nieuwe Europese regelgeving:
Deze regelgeving is 1 januari 2011 ingegaan.
Huishoudens met een gezamenlijk inkomen van meer dan € 33.614, -(inkomen van
kinderen niet meegerekend) hebben geen recht meer op een socialehuurwoning.
Wat kan dit voor de huurder betekenen?
Als iemand van plan is te verhuizen naar een woning in de socialehuursector (dit zijn
woningen met een huur tot maximaal € 652, 52 per maand), dan mag het
"toetsingsinkomen" van dat huishouden (dus het "toetsingsinkomen" vande huurder plus dat van zijn of haar eventuele partner) niet hoger zijndan € 33.614, - per jaar.
Omgerekend per maand komt het er op neer dat, als de huurder geenaftrekposten heeft en als hij of zij wel vakantiegeld ontvangt, hetgezamenlijk inkomen, niet hoger mag zijn dan ongeveer € 2.580, - brutoper maand. Er is niet veel inlevingsvermogen nodig om te
begrijpen dat dit geen riant inkomen is. Gevolg hiervan is dat eenzittende huurder blijft
zitten waar hij en/of zij zit. Dit is slecht voor de doorstroming endus voor de woningmarkt.
Maar in de meeste gevallen is dit ook slecht voor de huurder die vanplan was door te
stromen naar een grotere huurwoning i.v.m. gezinsuitbreiding, of juistnaar een kleinere
(senioren)woning. Met een inkomen net (of zelfs ruim) boven de genoemdeinkomensgrens is het onmogelijk een woning te kopen. Dit heeft totgevolg dat een grote groep huishoudens tussen de wal en het schip valt!
Huurders voor huurders is van plan in de loop van het jaar een enquêtete houden onder de huidige huurders om te weten te komen in hoeverredit de huidige huurders heeft geraakt, of in de toekomst gaat raken.Wij houden u graag op de hoogte wat dit betreft.
Extra huurverhoging voor huishoudens met een inkomen van meer dan €43.000, - per
jaar.
Nog een voornemen in het regeerakkoord Rutte - Verhagen is omhuishoudens met een
inkomen van € 43.000, - per jaar of meer een extra huurverhoging van 5%boven de inflatie toe te staan. Het argument hiervoor is omscheefwoners extra te belasten zodat zij hun woning verlaten endoorstroming ontstaat. Maar waar moeten deze huishoudens heen? Door deNieuwe Europese regelgeving komen zij niet meer in aanmerking voor eengrotere en duurdere huurwoning. Wat goed zou zijn voor de doorstroming.
Een jong gezin met een inkomen van € 43.000, - per jaar, kan eenhypotheek nemen van
tussen de € 183.000, - en € 187.000, - Wat koopt een jong gezindaarvoor? Nog een redelijk veelvoorkomend voorbeeld: Een gezin met eenrelatief laag inkomen is 15 tot 20 jaar geleden gaan huren omdat eenwoning kopen niet aan de orde was. Na verloop van tijd is het inkomengaan groeien en is ook de partner gaan werken. De ouders zijn nu tegende vijfenveertig en er zijn studerende kinderen. Het inkomen is nu b.v.€ 55.000, - per jaar maar de onkosten zijn hoog (middeninkomens hebbenhet zwaar, zij kunnen op geen enkele tegemoetkoming rekenen ook nietvoor studiekosten). Is het de bedoeling dat zij alsnog gedwongen wordeneen woning te kopen? Het andere alternatief is te blijven huren, maardan jaarlijks ± 70/0 huurverhoging? (inflatie+5%). Bij een woning meteen huur van € 550, - per maand is de huurverhoging per maand dan €38,50. De huur wordt dan € 588,50, -. Het volgende jaar bijgelijkblijvende inflatie wordt de huur al € 629,70 per maand en hetjaar daarop: € 673,77. Dit is na drie jaar al de grens van de socialehuursector! Deze voorbeelden geven we u om een gevoel te geven waar wehet over hebben, namelijk een woningmarkt die totaal vastloopt.
De verhoging van de woningwaarderingspunten in schaarste gebieden.
Naast bovengenoemde punten speelt dus ook nog de verhoging van dewoningwaarderingspunten.
Hoe de regeling precies zal verlopen is nog niet helemaal bekend. De
bedoeling is dat deze puntenverhoging wordt doorgevoerd zodra nieuwebewoning gaat
plaatsvinden. Zoals eerder gemeld kan dit leiden tot een huurverhogingvan wel € 120, - per maand. Dit komt dan bovenop de huurverhogingen dieveelal plaatsvinden door mutaties aan de woning. Door deze regeling zalde huur van een groot deel van de woningvoorraad zo hoog worden dat zeontoegankelijk worden voor de laagste inkomens. Een neveneffect zal ookzijn dat hurende huishoudens niet zo snel naar een andere huurwoningzullen verhuizen (als ze dat nog zouden kunnen i.v.m. de NieuweEuropese regelgeving) omdat ze dan een veel hogere huur moeten gaanbetalen. Ook dit heeft dan weer een negatief effect op de doorstroming.Ook deze maatregel komt de woningmarkt niet ten goede. Sterker nog,liep de woningmarkt door de vorige twee maatregelen al helemaal vast,door deze maatregel zal het nog erger worden.
Huurders voor Huurders niet tegen bezuinigingen. We begrijpen heel goeddat er bezuinigingen moeten plaatsvinden en daar zijn wij ook niet optegen. Maar met bovengenoemde punten vinden wij dat de huurders welonevenredig hard worden aangepakt ten opzichte van de huiseigenaren.Wat dit betreft scharen we ons achter de woonbond die voorstelt 1 %extra huurstijging boven op de inflatie
      
Welk punt willen we nu maken?
Als eerste zouden we het op prijsstellen als u, op welke wijze ook,gevolg zou willen geven aan de oproep een reactie te sturen naar dewoonbond via communnicatie@woonbond.nl met betrekking tot de actie:"Houd huren betaalbaar in heel Nederland".
Maar verder vinden we het van nog veel meer belang dat u dit schrijvenserieus neemt en
meeneemt in uw besprekingen in uw eigen partij en dit signaal doorgeeftaan uw
partijbureau.
Ook zien we zelf graag uit naar uw reactie.
Hoogachtend,
      
Dick Wijnands (vz)

      
Huurders voor Huurders
      
 

Ledenvergadering 2020
Uitnodiging Ledenvergadering 2019
Brief aan 2e kamer en minister dec 2018
Prestatieafspraken 2018-2019
Uitnodiging Ledenvergadering 2017
Prestatieafspraken 2016-2017
Uitnodiging Ledenvergadering 2016
Nieuwsbrief maart 2016
Raadpleging Prestatie afspraken november 2015
Concept tekst Prestatieafspraken 2016-2020
Wijziging woningwaarderingsysteem oktober 2015
Gevolgen invoering Woningwet 2015
Bestuur / Commissies
Aanmeldingsformulier
Ledenvergadering 2020
Ledenvergadering 2019
Ledenvergadering 2018
Ledenvergadering 2017
Ledenvergadering 2016
De Amandelbloesem
Beschuittorenwijk
Bovenkruier
Knollendammerstraat
Molenbuurt
Plaszoom oost
Plaszoom west
Zaanslinger (Merckenrif)
Oostknollendam
Actueel nieuws van de Woonbond
HvH in de krant
Reactie aan minister
Uitslag enquête
antwoord blad 1
antwoord blad 2
brief n.a.v. Enquête
Enquêtebrief
Afrekening servicekosten/stookkosten
Enquêteformulier
brief aan raad
locale politici tegen huurverhoging
Huurexplosie
Rechts kabinet legt forse rekening bij huurders
hoge woonlasten
brief en vragenlijst enquête
Document CPB
nieuwsbrief november 2007
Uitslag enquête verhuisbereidheid
Login
Logout
Wachtwoord wijzigen
Wachtwoord vergeten?

Ogenblik a.u.b. ...