Huurders voor Huurders
Zoek in site:

U bent hier: Home › Archief › brief n.a.v. Enquête

brief n.a.v. Enquête

Aan:                                                                                                             WormerWonen

T.a.v.:                                                                        Bestuur

Adres:                                                                        Papiermakerstraat 1

Postcode:       1531 NA  Wormer

 

WORMER, 11 februari 2009

 

 

Van                                                                            : ·Huurdersorganisatie Huurders voor Huurders

 

 

Betreft             : Uitslag enquête en opmerkingen op het Strategisch voorraadbeleidsplan

 

C.C.: Wethouder H. Stuurman

 

 

 

Geacht bestuur van wormerwonen,

 

 

Naar aanleiding van een gesprek met wethouder Henk Stuurman over de woonvisie is het idee naar voren gekomen een eigen enquête te houden over de verhuisbereidheid (in andere stukken verhuisgeneigdheid) van huurders in Wormer die wonen in woningen van WormerWonen.

Het bleek namelijk dat de gemeente bij het opstellen van de woonvisie nadrukkelijk rekening hield met de woningmarktverkenning, uitgevoerd door het RIGO.

Huurders voor Huurders heeft zich in een brief over de concept woonvisie positief uitgelaten over de ambities van dit stuk. Maar HvH had ook een enkele opmerking. HvH maakte zich zorgen om de doorstroming. Doorstroming is een belangrijke pijler voor het slagen van de woonvisie. Uit het onderzoek van de RIGO zou blijken dat er grote vraag naar duurdere nieuwbouwwoningen / appartementen zou zijn. Als men dus voldoende van deze woningen bouwt komt de doorstroming vanzelf opgang. HvH heeft in het gesprek met de wethouder aangegeven niet zo zeker te zijn van de verhuisbereidheid van veel huurders. HvH heeft aan de wethouder gevraagd of Wormerland zelf onderzoek heeft laten doen naar de verhuisbereidheid van de inwoners. Dit was niet het geval. HvH heeft aangegeven zelf wel een onderzoekje te willen doen naar deze verhuisbereidheid.

 

HvH heeft onder alle huurders van WormerWonen in Wormer een kleine enquête gehouden. De enquête is verspreid over ongeveer 1860 huishoudens. Er zijn ongeveer 635 reacties terug gekomen. Dit is ruim 34% en dat is, denken wij, een goed resultaat.

Er zijn een viertal vragen gesteld. Deze zijn zo neutraal mogelijk opgesteld en eenvoudig gehouden. De mensen konden de antwoordkaarten anoniem en zonder postzegel retourneren. De brief aan de bewoners en de antwoordkaart staan in de bijlagen.

 

 

 

 

 

De uitslag:

 

Vraag:

Zou U verhuizen naar een grotere en dus duurdere, maar voor U meer passende huurwoning, als u daar, door voldoende aanbod, de kans voor krijgt?

 

Ja                            52

Nee                       557

Weet niet                26

Reacties:              635

 

Vraag:

Zou U verhuizen naar een kleinere, maar goedkopere en voor U meer passende huurwoning, als u daar, door voldoende aanbod, de kans voor krijgt?

 

Ja                          168

Nee                       354

Weet niet                36

Reacties:              558

 

Vraag:

Zou U verhuizen naar een grotere en dus duurdere, maar voor U meer passende koopwoning, als u daar, door voldoende aanbod, de kans voor krijgt?

 

Ja                            34

Nee                       453

Weet niet                15

Reacties:              502

 

 

Vraag:

Zou U verhuizen naar een kleinere, maar goedkopere en voor U meer passende koopwoning, als u daar, door voldoende aanbod, de kans voor krijgt?

 

Ja                            38

Nee                       454

Weet niet                16

Reacties:              508

 

 

Conclusie:

 

Er is vast het e.e.a. aan te merken op deze enquête. We weten bijvoorbeeld niets over leeftijd, over herkomst, of men al plannen had om te verhuizen of juist niet enz. Het ging HvH er slechts om een beeld te krijgen van de bereidheid van huurders om te verhuizen op het moment dat ze daar een goede kans op hebben.

Het beeld uit deze enquête bevestigd, naar onze mening, ons vermoeden dat de verhuisbereidheid onder de huurders niet groot is ook al worden kansen geboden.

Dit is niet goed voor de doorstroming en dat is nu juist een van de pijlers van de woonvisie.

 

Nu komen we ook op het strategisch voorraadbeleidsplan.

 

HvH kan zich vinden in de missie van WormerWonen als genoemd in de aanvangszin in de inleiding. De komende herstructurering biedt zeker kansen voor ouderen maar ook voor starters. WormerWonen wil een bijdrage leveren aan een vitale gemeente. HvH heeft al eerder in een reactie op de woonvisie aangegeven daar van harte mee in te stemmen. Dat er in verband hiermee meer woningen gebouwd moeten worden dan voor de autonome huishoudensgroei noodzakelijk is, is volgens HvH een must.

 

Rekening houdend met de uitslag van de enquête heeft HvH wel een kritische noot op het SVB. We zijn het ook aan onze leden en invullers van de enquête verplicht om het volgende aan de orde te stellen.

Het strategisch voorraadbeleidsplan heeft een duidelijke link (zie blz. 13 en 14) naar de eerder genoemde woningmarktverkenning van het RIGO. Zo ontstaat er, naar onze mening, gemakkelijk een cirkelredenatie. De woonvisie maakt gebruik van het zelfde onderzoek als het strategisch voorraadbeleidsplan en is bovendien ook nog een van de kaders van het SVB (zie blz. 7 en 9).

Als binnenkort de prestatieafspraken met de gemeente aanvangen, zullen de woonvisie en o.a. het SVB een belangrijke input hebben……met het zelfde onderzoek ten grondslag.

 

De uitkomst van onze enquête lijkt een aantal conclusies in het SVB tegen te spreken.

Op blz. 14 van het SVB zijn o.a. de volgende conclusies te lezen:

 

1.    De vraag naar duurdere huur appartementen is relatief groot.

2.    ”Men is bereid om een huursprong (gem. € 100) te maken indien men daar meer ruimte/kwaliteit voor krijgt”.

 

De uitslag van onze enquête laat zien dat 88% van de mensen die de enquête hebben ingevuld die sprong niet willen maken. Slecht 8% zegt die stap wel te willen maken en 4% heeft geen mening.

 

Ook op blz. 27 in het hoofdstuk “Conclusies en aanbevelingen” komt voorgaande aan de orde.

 

Punt 2 en punt 4 van de conclusies:

 

1.    Ontwikkeling kwalitatieve woningbehoefte: groeiende behoefte aan beter/duurdere woningen zal volgens onderzoek de komende jaren toenemen. WormerWonen zal in haar programma daar rekening mee houden.

2.    Diversiteit: Kansen bieden voor elke doelgroep en zorgen voor een optimale doorstroming zijn de speerpunten die in de gemeente de komende jaren de boventoon zullen voeren.

 

Het is nu juist punt twee waar HvH zich zorgen over maakt. Doorstroming is inderdaad van groot belang om de woningmarkt weer op gang te krijgen, maar worden de juiste uitgangspunten gehanteerd? Is het wel waar dat mensen de stap in hun wooncarrière gaan maken ook als ze daar de kans voor krijgen?

 

 

Vooruitlopend op een positief advies wil HvH, in relatie met de enquête, graag van WormerWonen weten hoe het bestuur hier over denkt. Ook wil HvH, uit interesse, weten hoeveel mensen uit Wormerland de WoonWensenWijzer hebben ingevuld.

 

In afwachting van uw antwoord,

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

 

D. Wijnands

Voorzitter Huurders voor Huurders

Ledenvergadering 2020
Uitnodiging Ledenvergadering 2019
Brief aan 2e kamer en minister dec 2018
Prestatieafspraken 2018-2019
Uitnodiging Ledenvergadering 2017
Prestatieafspraken 2016-2017
Uitnodiging Ledenvergadering 2016
Nieuwsbrief maart 2016
Raadpleging Prestatie afspraken november 2015
Concept tekst Prestatieafspraken 2016-2020
Wijziging woningwaarderingsysteem oktober 2015
Gevolgen invoering Woningwet 2015
Bestuur / Commissies
Aanmeldingsformulier
Ledenvergadering 2020
Ledenvergadering 2019
Ledenvergadering 2018
Ledenvergadering 2017
Ledenvergadering 2016
De Amandelbloesem
Beschuittorenwijk
Bovenkruier
Knollendammerstraat
Molenbuurt
Plaszoom oost
Plaszoom west
Zaanslinger (Merckenrif)
Oostknollendam
Actueel nieuws van de Woonbond
HvH in de krant
Reactie aan minister
Uitslag enquête
antwoord blad 1
antwoord blad 2
brief n.a.v. Enquête
Enquêtebrief
Afrekening servicekosten/stookkosten
Enquêteformulier
brief aan raad
locale politici tegen huurverhoging
Huurexplosie
Rechts kabinet legt forse rekening bij huurders
hoge woonlasten
brief en vragenlijst enquête
Document CPB
nieuwsbrief november 2007
Uitslag enquête verhuisbereidheid
Login
Logout
Wachtwoord wijzigen
Wachtwoord vergeten?

Ogenblik a.u.b. ...